Hinnakiri

Klubisse/võimlemiskooli astudes tuleb tasuda ühekordselt
10 EUR  sisseastumismaksu (alates 1. september 2013a.).
 
VÕIMLEMISKOOLI HINNAKIRI 2016-2017 
 
NB!
Tallinna Spordi ja Noorsooameti poolt makstav sporditegevuse toetus sisaldub kõikide Tallinna spordiklubide õppemaksu määras.
Juhul, kui õpilane ei ole Tallinna elanikeregistris või lapsevanem jätab “klikkamise” tegemata,
on klubil õigus tõsta õppemaksu sõltuvalt vanusest  (7-10a.) 16,70€ või  (11-19a.) 21,70€ EUR/kuus (TSNA pearaha suurus). 
Valdade poolt makstav huvitegevuse toetus on samuti arvatud õppemaksu määra sisse ja hinnakirjas olevalt õppemaksult lapsevanemale eraldi soodustust ei arvestata. 
 
Lisame, et:
2016 aasta kinnitust saavad teha lapsevanemad, kelle lapse sünniaasta on 1996-2011
ja
2017 aasta kinnitust saavad teha lapsevanemad, kelle lapse sünniaasta on 1997-2009.
 
MTÜ Võimlemisklubi Piruett Võimlemiskool (edaspidi Kool) ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD
 
1. Õppemaksu tasumine toimub vastavalt poolte kokkuleppele kas igakuiselt või mitme kuu kaupa.
    1.1. Igakuisel maksmisel tuleb õppemaks tasuda vastavalt arvel märgitud kuupäevale.
  1.2. Juhul, kui Õpilane katkestab õppetöö poole aasta pealt, siis ettemakstud õppemaks tagastamisele ei kuulu.
2. Õppemaksu suuruse kinnitab MTÜ Võimlemisklubi Piruett juhatus iga õppeaasta algul.
3. Õppemaksu on võimalik tasuda:
    3.1. vastavalt e-arvele, järgides arvel näidatud maksetähtaega, viitenumbrit jms.;
  3.2. e-arve süsteemiga mitteliitunutel tuleb õppemaks tasuda jooksva kuu 10. kuupäevaks, pangaülekandega, märkida selgituseks: Õppemaks, lapse nimi, rühma nimi ja kuu mille eest tasute;
    3.3 sularahas Kooli raamatupidamisse aadressil Pärnu mnt. 41 Tallinn.
4. Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustustest. Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel (sellest haigestumise päeval Kooli kirjalikult teada andes) üle kahe nädala, siis tuleb tasuda 50% kuu õppemaksu summast. Kuni kahenädalase puudumise korral säilib õppemaks 100%. Õpilase pikemaajalise haiguse korral tuleb sellest kirjalikult teada anda rühma juhendajale ja/või Kooli tel. 64 63 659 või e-post: piruett@piruett.ee .
5. Õppemaksu hulka ei kuulu treeninglaagrite, individuaalõppe, varustuse, võistlustegevusega seotud vmt. kulud.
6. Õppemaksu mittetähtaegsel tasumisel on Koolil õigus nõuda viivist 0,2% tähtaegselt tasumata õppemaksu summast iga viivitatud päeva eest.
7. Juhul kui Õpilase elukoht on Eesti elanikeregistri andmetel Tallinn või Viimsi/Harku vald ning õpilase seaduslik esindaja ei kinnita selleks ettenähtud portaali või kohaliku omavalitsuse kaudu soovi määrata kohaliku omavalitsuse poolt makstav sporditegevuse toetus MTÜ Võimlemisklubi Piruett Võimlemiskoolile, siis on Koolil õigus tõsta Õpilase õppemaksu 10% võrra.
8. Õppemaksu soodustus/ vabastamine:
    8.1. Juhul, kui Kooli töös osaleb ühest perekonnast 2 või enam last ja Õpilase eestkostja on andnud oma „kinnituse“ nn. pearaha saamiseks kodaniku portaali kaudu (Tallinn, Viimsi ja Harku valla elanikud), on võimalik saada õppemaksu soodustust.
   8.2. Kool ei anna ühe lapse kohta kahte soodustust korraga. St. ühe soodustuse saamisel teine soodustus ei kehti.
    8.3. Majanduslikel, tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel on kirjaliku taotluse alusel võimalik taotleda, kas osalist (kuni 50%) või täielikku õppemaksu vabastust, kas teatud perioodiks või kogu õppeaastaks. Avaldusel peab olema märgitud soodustuse taotlemise põhjus. Avalduse vaatab üle MTÜ Võimlemisklubi Piruett juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi.
    8.4. P.s. 8.1. ja 8.3. nimetatud taotlus tuleb esitada soodustuse saamise perioodile eelnevalt ning tagantjärgi esitatud taotlusi ei ole MTÜ Võimlemisklubi Piruett kohustatud läbi vaatama.
9. Õppmaksu peatamine:
  9.1. Õppemaksu tasumise kohustus peatatakse Õpilase esindaja kirjaliku avalduse alusel ja/või Kooli juhtkonna otsusel vastalt Võimlemiskooli astumise lepingu tingimustele;
    9.2. Poolte kirjaliku kokkuleppe alusel.
10. Õppemaksu eest tasujal on õigus tagasi saada õppemaksult tulumaks Tulumaksuseaduse §57 lõike 6 alusel. Selleks esitab Kool vastavad andmed Maksuametile. Kool ei vastuta andmete puuduliku info eest.
 
 
Kinnitatud MTÜ Võimlemisklubi Piruett juhatuse otsusega