2022-2023 ÕPPEMAKSUDEST

2022-2023 ÕPPEMAKSUDEST
31.07.2022

Hea lapsevanem ja „piruetikas“


Muutunud olukord maailmas mõjutab elu meil Eestis, aga ka olukorda meie klubis.

29.07.2022 toimus klubi juhtkonna koosolek, kus muuhulgas arutati ka MTÜ Võimlemisklubi Piruett Võimlemiskooli tegutsemist. Jõuti otsusele, et muutunud olukorras tuleb sisse viia ka muudatused kooli õppemaksude hinnakirja kujunemise alustes ning avaldamise põhimõtetes.

Eelnevatel aastatel on kodulehel avaldatud õppemaksude hinnakiri tekitanud lapsevanemates segadust, kuna õppemaksude hinnad on olnud erinevad sama vanusklassi või sama treeningkoormusega rühmadel.

Lähtudest eelpool toodust, on klubi juhatus edaspidiste arsuaamatuste vältimiseks teinud otsuse kehtestada 2022-2023 õppeaastast ühe 60 min treeningu  hinna, milleks on vahemik 4.50- 10.00 EUR (neli eurot ja viiskümmend senti kuni kümme eurot). Välja arvatud eratunnid.
St. rühma õppemaks kujuneb vastavalt treeningkoormusele. Lõpliku õppemaksu kujundamisel võetakse arvesse rühma kuuluvate laste arvu, treeningpaiga saalihinda jms.

Klubi kodulehel avaldatakse harrastusrühmade (tantsuline võimlemine, akrobaatika harrastus ja lasteaiad) kuuhind, mis on arvutatud kuu keskmise treeningkoormuse alusel.

Võistlusrühmade õppemaksud edastakase lapsevanematele kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil- klubi administratsiooni ja/või rühma treeneri poolt.
Õppelepingu ja õppemaksutasumise korra muudatused on leitavad: http://www.piruett.ee/dokumendid/


NB! Õppemaksu tõus kõigil rühmadel minimaalselt 20% , seda ka juhul, kui treeningkoormus ei tõuse. Treeningkoormuse tõusul tuleb arvestada lisa hinnatõusuga, sõltuvalt treeningu koormuse tõusust: 30 min nädalas  12.50 EUR, 1h nädalas = 25 EUR.